Otevřená komparativní encyklopedie jazykovědných pojmů

Studentský odborný projekt

Anotace:

Cílem projektu je v průběhu 5 semestrů vytvořit srovnávací encyklopedii jazykovědných pojmů o rozsahu cca 200 hesel, která se stane základem pro databázi (odtud výraz „otevřená“ v názvu projektu) umožňující získat přehled o tom, zda oborové pojmy, s nimiž běžně pracuje česká jazykověda, užívají též jazykovědci (konkrétně slavisté či bohemisté) v zahraničí. Při komparaci domácích a zahraničních slovníků a encyklopedií lingvistické terminologie se ukazuje, že množství pojmů, které běžně nacházíme v českých příručkách, v zahraniční literatuře chybí. Chystaná encyklopedie se pokusí – zpočátku alespoň částečně – zmapovat, které z českých termínů mají v cizojazyčném pojmosloví svůj skutečně užívaný ekvivalent a které nikoli. V rámci projektu budou české termíny srovnávány s pojmy anglickými, německými, ruskými a polskými (4 velké jazyky, jimiž se hovoří v zemích s dlouholetou tradicí studia slavistiky, případně bohemistiky). Encyklopedie naváže na již publikovanou literaturu (mj. na Slovník slovanské lingvistické terminologie 1, 2. Praha: Academia, 1977 a 1979), vedle tradičních pojmů se však pokusí obsáhnout i termíny, které vešly do užívání teprve nedávno.

Do projektu se každý semestr zapojí 9 studentů, z nichž každý zpracuje celkem 4 hesla. Jako zadavatelé hesel a konzultanti budou na projektu participovat řadoví členové lingvistické sekce Katedry bohemistiky na FF UP. Každý zadavatel a konzultant, včetně koordinátora projektu, povede v průběhu semestru jednoho studentského účastníka projektu.

Každé heslo bude obsahovat současným požadavkům vyhovující definici pojmu založenou na definicích v novějších českých terminologických slovnících a encyklopediích – v případě potřeby též dostatečnou exemplifikaci jevu, který je termínem pojmenováván. Uvedeno bude české i mezinárodní (obvykle latinsko-řecké) znění termínu včetně běžných variantních znění termínů či terminologických synonym (absolutních). V textu k heslu bude dále uveden překlad termínů do angličtiny, němčiny, ruštiny a polštiny (dva velké slovanské a dva významné západní jazyky), vždy se stručným komentářem (česky), v případě potřeby s exemplifikací. U všech variant termínu bude formou značek odkázáno k literatuře, z níž byly znění termínů, definice či ukázky převzaty.

Výstup:

Encyklopedie bude mít formu elektronické publikace (CD či DVD) o rozsahu max. 300 stran (200 hesel). Rozsah textu u jednoho hesla by neměl přesáhnout 2 strany. Projekt je koncipován jako otevřený, tj. umožňující následné postupné rozšiřování srovnávací databáze termínů.

Kordinátor projektu:

Mgr. Josef Línek, Ph.D.

Kontakt:

josef.linek@upol.cz