Elektronická knihovna

Dokumenty vydané v rámci grantu Inovace studijních programů bohemistiky s ohledem na potřeby soudobé informační společnosti realizovaného v letech 2006-2008

J. Schneider - L. Krausová (eds.): Intermedialita: Slovo - Obraz - Zvuk. Sborník příspěvků ze sympozia. Olomouc 2008.

J. Schneider - L. Krausová (eds.): Vybrané kapitoly z intermediality. Olomouc 2008.

V. P. Polách (ed.): Mediální teorie a praxe. Olomouc 2008.

P. Komenda: Ediční příprava korespondence. Olomouc 2008

B. Bednaříková: Praktická cvičení z tvarosloví. Olomouc 2008.

S. Schneiderová: Informace - text - kontext: nad aktuální situací médií. Olomouc 2008.

V. P. Polách: Úvod do typografie a počítačové grafiky. Olomouc 2008.

J. Vrba: Úvod do audiovizuálních technologií. Olomouc 2008.

Dokumenty vydané v rámci grantu Bohemistika: Obor pro III. tisíciletí

Texty naleznete v Sekci aktivit v edici Gunther.