Česká kniha ve 20. století: encyklopedie knižního trhu a knižní kultury

Projekt je koncipován jako tzv. studentský odborný tým; jeho smyslem je zapojit magisterské studenty bohemistiky a doktorandy do odborné práce v oboru. Na encyklopedii lze participovat formou distančního výběrového semináře (B) s názvem Knižní trh a kultura 20. století, doktorndi mohou být kreditově ododnoceni po domluvě s vedoucím oborové rady formou zapsání některého z doktorandkýsh předmětů.

Inspirace a vize:

Při koncipování projektu jsme se volně inspirovali obsáhlou Encyklopedií knihy Petra Voita, která zahrnuje období od vynálezu knihtisku do pol. 19. století. Na tento úctyhodný badatelský počin chceme navázat publikací, která by zachytila dynamický vývoj knihy v českém prostředí od nástupu moderny (a s ní i moderního pojetí knihy) do současnosti. Odhlížíme záměrně od literární roviny knižní produkce, tedy vlastních "obsahů" knih, a soustředíme se na vizuální a funkční proměnu knihy jako média či artefaktu a zároveň na proměnu jejího zapojení do procesu výroby, distribuce a společenské recepce. Zajímají nás estetické i pragmatické kvality knihy jako vizuálního objektu, mechanismus a strategie knižního obchodu, v neposlední řade pak postoj společnosti vůči knize, který se odráží ve fungování příslušných institucí, ve způsobu regulace knižního trhu atd. Reagujeme zároveň na fakt, že knižní trh a knižní kultura 20. století, stejně jako vizuální proměna knihy v daném období, jsou u nás reklektovány spíše výběrově a sporadicky, nejsystematičtěji v případě celoživotní práce Aleše Zacha.

Abychom se vyhnuli suplování již hotových či rozpracovaných slovníků a lexikonů, upustili jsme oproti původnímu plánu od záměru zpracovávat i hesla personální a hesla věnovaná jednotlivým nakladatelstvím. Odkazujeme zde zejména na Lexikon české literatury, Slovník české literatury po roce 1945, Slovník českých nakladatelů 1849–1949 (Aleš Zach) a na Haladovu Encyklopedii českých nakladatelství 1949–2006).

Naším cílem je naopak vytvoření nevelkého souboru hesel (70–100), které však budou komplexně a v rozsáhlejších textech postihovat vývoj jednotlivých fenoménů, určujících podobu knihy 20. století. Zamýšlíme vybavit publikaci i rozsáhlou obrazovou přílohou.

Časový harmonogram:

Projekt je vymezen tříletým obdobím od června 2012 do května 2015, počítáme ale s případným pokračováním i po skončení grantu ESF, z nějž je projekt financován.

Způsob vydání:

Encyklopedie vyjde jako tištěná publikace v roce 2015 (příp. 2016), lze uvažovat i o verzi elektronické. Určena bude nejen studentům, ale i široké odborné veřejnosti.

Vedení projektu:

Vedoucími projektu a zároveň editory encyklopedie jsou: Mgr. Lenka Pořízková, Ph.D. a doc. PhDr. Radek Malý, Ph.D.

Vedoucí jednotlivých hesel a interní konzultanty tvoří i další členové Katedry bohemistiky FF UP.

Každé heslo je oponováno/lektorováno i externím specialistou na danou problematiku.

Heslář:

Heslář vznikl jako výstup ze semináře Knižní trh a kultura 20. století v ZS2012. Jde o pracovní verzi, shromažďující aktuálně asi 70-80 plánovaných hesel. Odhadovaný celkový počet hesel je max. 100. Heslář je kontinuálně revidován na základě podnětů z řad studentů, akademiků, konzultantů apod. Přiložená verze je verzí nejnovější. Případné podněty, tipy na další hesla či kritické připomínky ke stávajícím heslům uvítáme (lenka.porizkova@upol.cz).

Demoverze hesláře (pracovní): Heslar 7.1.doc (110 kB)